UBEZPIECZENIE NNW

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to w rzeczywistości cały pakiet różnych ubezpieczeń NNW. Możemy tu wymienić bardzo popularne NNW samochodowe (komunikacyjne), ale także na życie czy podróżnicze. Gwarantują one – w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – wypłacenie środków w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci.

W zależności od pakietu odszkodowanie NNW może pokrywać m.in.:

  • pomoc medyczną,
  • pobyt i opiekę w szpitalu,
  • rekonwalescencję,
  • rehabilitację,
  • refundację leków,
  • pomoc finansową w przypadku czasowej niezdolności do pracy,
  • pomoc finansową w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • przeszkolenie zawodowe dla inwalidów,
  • koszt transportu zwłok i organizacji pogrzebu,
  • świadczenia z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

OFERTA GENERALI

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie działa przesz cały rok, w kraju, za granicą, w domu, w szkole i w czasie zajęć
pozalekcyjnych. Obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia
kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach zapewnia wsparcie?

◀Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.

◀Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu:

• z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwałco najmniej 5 dni),

• z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),

• wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).

Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in.
za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.

◀Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub
ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych
zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

Oprócz wypłaty świadczenia zwracane są koszty:
• wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub
nieszczęśliwego wypadku;
• odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
• zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.

UBEZPIECZENIE OCDLA OSÓB POWYŻEJ 13. ROKU ŻYCIA

Opcja dostępna dodatkowo do oferty NNW. Rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez osobę objętą
ubezpieczeniem w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.

Zainteresowani ofertą Generali mogą napisać maila do biurokrajenka@gmail.com lub dzwonić na numer 696 429 322.