Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Co to jest numer PESEL:

PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.

Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia muszą być obecne w Urzędzie przy składaniu wniosku.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:

 • która nie ukończyła 12 roku życia,
 • od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

W przypadku braku dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia. W takim wypadku konieczna jest obecność również osoby, która nie ukończyła 12 roku życia.

Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Co musisz przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (formularz wniosku ponizej)
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
 • Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Uwagi:

Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i został już mu  nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) mogą zgłosić się do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę po wcześniejszym umówieniu wizyty w jednym z urzędow na terenie powiatu:

 • Urząd Gminy i Miasta Krajenka – nr telefonu: 67-263-92-04 w. 34 lub 23
 • Urząd Gminy Złotów – nr telefonu 67-263-53-05 wew. 119

Poniżej zamieszczamy forumlarze wniosków o nadanie numeru PESEL:

Wniosek o nadanie numeru PESEL  PL/UKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL  PL/RUS

1 komentarz do “Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

 1. Pingback: PO PRZYJEŹDZIE – KROK PO KROKU – Ukraina w Złotowie

Możliwość komentowania została wyłączona.