Informacje ogólne

Aktualne informacje na terenie powiatu złotowskiego: zlotow-powiat.pl

Informacje dla obywateli Ukrainy

Infolinia, punkt informacyjny, pobyt w Polsce: https://www.poznan.uw.gov.pl/

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Rządowy program „Rodzina 500+” jest pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.   

Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Takie osoby wniosek o świadczenie wychowawcze mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Źródło: www.zus.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową www.gov.pl oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod numer: +48 47 721 75 75.

Ministerstwo Spaw Wewnętrznych

www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Praca

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Szczegóły: https://www.poznan.uw.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie: zlotow.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje w języku ukraińskim

na stronie: https://www.gov.pl/